Fr
Close

ASSOCIATIONS

UBA publiceert GDPR transparantie charter

Maandag 12 Februari 2018

UBA publiceert GDPR transparantie charter

Omdat de nakende GDPR (General Data Protection Regulation) die de bescherming van persoonsgegevens zal regelen vanaf mei complex is en verstrekkende gevolgen kan hebben voor de bedrijfswereld, neemt de UBA het initiatief om een duidelijk en eenduidig zelfregulerend GDPR transparantie charter op te stellen. Dat stoelt samengevat op vijf grote principes die ieders rechten en plichten helder formuleert.

- Bedrijven hebben de plicht om op een transparante manier om te gaan met persoonsgegevens. Daartoe verbinden zij zich om consumenten te informeren op een duidelijke en toegankelijke manier over waarom zij welke persoonsgegevens gebruiken, over de herkomst ervan en hoe zij met deze gegevens omgaan. Deze informatie moet eenvoudig geformuleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedere betrokkene.

- Consumenten hebben het recht om controle te hebben over hun persoonsgegevens waarover bedrijven beschikken. Daartoe moeten hun
gegevens toegankelijk zijn en moeten consumenten deze rechten kunnen uitoefenen. Naast het recht op inzage en correctie hebben consumenten o.a. het recht om zich te verzetten tegen het verwerken van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, het recht op verzet tegen profilering, het recht op overdraagbaarheid en het recht om hun gegevens te laten wissen.

- Bedrijven verbinden zich ertoe om zich strikt te houden aan een aantal principes: alleen de noodzakelijke en relevante gegevens te bewaren, geen ‘gevoelige’ gegevens te bewaren en te verwerken tenzij strikt noodzakelijk, persoonsgegevens voor een beperkte termijn te bewaren, ervoor te zorgen dat persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en ervoor te zorgen dat deze data steeds op een veilige manier verwerkt worden.

- Bedrijven hebben de plicht om toestemming te vragen voor het bewaren en verwerken van persoonsgegevens van kinderen tenzij in enkele uitzonderlijke gevallen door de wetgever voorzien.

- Indien bedrijven zich houden aan bovenstaande punten, hebben zij het recht om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van direct marketing en om een correcte dienstverlening te verzorgen voor hun klanten. Zij hebben dan een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens op een wettelijke manier te verzamelen.
 
“Dit charter vervangt de GDPR regelgeving niet en omvat ook niet alle aspecten uit deze regelgeving. Het legt de nadruk op de voor de marketer belangrijke aspecten in zijn relatie naar de consument”, aldus de UBA nog.

Archief / ASSOCIATIONS