SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Wachtwoord vergeten ?Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Wachtwoord vergeten ?


Je wachtwoord versturen
close

VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Privacy/auteursrechten/gebruiksvoorwaardenAlgemene informatie


De website van Media Marketing is eigendom van en wordt beheerd door de NV Marcom World.

Contactgegevens

Marcom World NV
Waterloosesteenweg 870
1180 Brussel
+32 2 498 88 64 89Privacy


Deze website omvat twee delen. Het ene is vrij toegankelijk voor iedereen, het andere enkel voor abonnees. Om toegang te krijgen moeten die inloggen met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Marcom World is niet aansprakelijk voor de schade of tijdelijke en/of permanente gebreken die de gegevens of het informaticamateriaal van de gebruiker zouden kunnen oplopen tijdens zijn aanwezigheid op de site, noch voor de eventuele verspreiding van virussen via deze site.

Met uitzondering van de speciaal daartoe voorziene plaatsen dient het reclamemateriaal dat op deze site gepubliceerd en verspreid wordt ter illustratie en is het aldus vrij van rechten.ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDENAlgemene voorwaarden.


Huidige algemene voorwaarden maken volledig deel uit van de consultancyovereenkomsten en/of abonnementsovereenkomsten tussen de NV Marcom World (Hierna: Marcom World) enerzijds en de klant anderzijds. Deze laatsten primeren op de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De afwijkingen aan huidige algemene voorwaarden zullen enkel geldig zijn indien deze schriftelijk aan de klant bevestigd werden door Marcom World.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Marcom World. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldatum, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1% per maand. Het bedrag van de factuur zal bovendien vermeerderd worden van rechtswege met een forfaitair schadebeding van 10% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 60,00 EUR per factuur.

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil tussen partijen, zijn de Hoven en Rechtbanken te Brussel (België) exclusief bevoegd.

In het kader van het volbrengen van diens taken van consultancy en/of diensten zoals bepaald in de abonnementsovereenkomst, is Marcom World slechts gebonden tot een middelenverbintenis. Haar aansprakelijkheid is altijd beperkt tot het bedrag dat gefactureerd werd of had moeten gefactureerd worden aan de klant voor deze dienst.

Elke betwisting omtrent een factuur dient per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na het opsturen van de factuur, aan Marcom World te worden gericht. Bij gebreke, zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.Bijzondere algemene voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten.


De abonnementen worden gesloten door het opsturen van een door de klant ondertekend ingevuld premium inschrijvingsformulier Marcom World en/of door de klant in te vullen formulier op de site van Marcom World (Media Marketing), gericht aan Marcom World en door de bevestiging van de abonnementsovereenkomst door Marcom World middels het opsturen van de factuur aan de klant.

De abonnementen worden gesloten voor een initiële duur van 12 maanden. Ze worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur met een minimum van 12 maanden, tenzij de abonnee het abonnement geheel of gedeeltelijk heeft opgezegd door een aangetekend schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van Marcom World ten laatste 2 maanden vóór de datum van verlenging van het abonnement. Marcom World zal op zijn beurt de overeenkomst op elk moment kunnen opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden, indien zij, in geval van motieven van rentabiliteit, verplicht zou zijn een einde te brengen aan haar abonnementsdienst, zonder dat deze opzegging het recht geeft aan de klant een schadevergoeding te vorderen. De jaarlijkse factuur is verschuldigd in diens geheel, voorafgaand, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige terugbetaling, en dit om het even welke de duur en de effectieve gebruiksgraad van de diensten van MM door de klant gedurende de periode vermeld op de factuur, waren.

Om de inflatie en de aanpassing van het aantal publicaties te compenseren, kan de prijs van de abonnementen jaarlijks verhoogd worden met een forfaitair minimum percentage van 2%.

In geval van niet-tijdige betaling van de factuur van de abonnementsovereenkomst, behoudt Marcom World zich het recht deze overeenkomst op te schorten tot algehele betaling of de overeenkomst te verbreken ten koste van de klant. In geval van verbreking van deze abonnementsovereenkomst door Marcom World ingevolge de niet betaling van de abonnee op de vervaldatum, zal deze laatste verschuldigd blijven, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van het abonnementsgeld te vermeerderen met een verwijlintrest alsook een forfaitair schadebeding zoals bedongen in artikel 2 van de algemene voorwaarden.

Marcom World zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het slecht of niet ontvangen van aan de klant gerichte informatie, onder de vorm van een elektronisch schrijven, ongeacht de reden, en onafhankelijk van zijn eigen wil. Om die reden is de klant uitsluitend verantwoordelijk om de firewalls, antivirus en anti-spam in alle vormen te configureren opdat deze de door Marcom World verzonden e-mails niet weigeren of verwerpen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

De abonnee is niet geoorloofd om de gegevens te manipuleren noch te gebruiken voor het creëren van publicaties en/of diensten, die op eender welke wijze, in mededinging zouden geraken of interfereren met de publicaties en/of diensten die heden of in de toekomst aangeboden zullen worden door Marcom World. Het ter beschikkingstellen van de gegevens vindt enkel plaats met het oog op het intern gebruik van de gegevens door de abonnee in zijn vennootschap en enkel door de « single users » vermeld in de abonnementsformule, door de klant aanvaard. De abonnee moet een licentie voor elke “single user” kopen. De licentie mag niet gedeeld worden (bijvoorbeeld door een verspreidingslijst, per email of door een ander programma) of simultaan gebruikt worden op verschillende computers. Enkel de personen die in de vennootschap van de klant werken, kunnen als “single user” aangeduid worden en kunnen, bijgevolg, een geoorloofd gebruik maken van de door de klant bekomen licenties. De gegevens mogen in geen enkel geval worden gebruikt door een derde noch verkocht noch overgedragen aan derden. Marcom World is gerechtigd aan de klant de lijst van de personen op te vragen die toegang hebben tot de gegevens en dit na te gaan.

Het gebruik van een verspreidingslijst dewelke leden buiten het personeel van de klant inhoudt, is verboden. Marcom World behoudt zich het recht voor het beheer van deze lijst te controleren betreffend haar inhoud.

Marcom World behoudt zich het recht voor alle commentaar en informatie omtrent de producten en diensten die de klant doorgestuurd heeft via zijn website, email, telefoon of fax te gebruiken. Marcom World is gerechtigd deze commentaar en informaties voor acties of commerciële berichten te gebruiken, zonder op voorhand een uitdrukkelijke toestemming van de klant te verzoeken.

Gedurende het hele abonnement van de papieren versie van de magazine, wordt elke nieuwe editie van de magazine verzonden naar het adres dat door de abonnee vermeld werd bij het sluiten van de overeenkomst.

Indien een exemplaar van de magazine niet ontvangen werd door de klant of deze beschadigd is bij ontvangst, kan de klant dit melden aan MM (Klantendienst : alle dagen open van 8u30 tot 17u per telefoon op 02/372.21.30, per email info@mm.be of op volgend adres : Media Marketing te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 870).

Een adresverandering van de abonnee dient ten laatste 3 weken vóór de effectieve verandering te worden vermeld aan Marcom World opdat Marcom World de magazine naar het nieuwe adres kan versturen. Bij gebreke kan MM niet aansprakelijk gehouden worden voor niet-ontvangst van de magazine door de abonnee.


INTERVIEW

Christian Kévers (MediaCom), discrete rots in de branding

Christian Kévers (MediaCom), discrete rots in de brandingDOSSIER  AMMA 2018: de gouden cases  


Het is dus Mindshare dat de titel van Agency of the Year op de AMMA Awards wint. Het bureau geleid door Gino Baeck wint ook een Gold in Best Use of Native & Content voor 'Open Kitchen'...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


BOA & BOCA: de gouden cases  


De Best of Activation hebben hun verdict bekendgemaakt. Dit jaar werden er 38 prijzen uitgereikt. Parallel met de BOA organiseerden de ACC en Custo voor het eerst de Best of Content Awards. Die...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Het CIM van de volgende generatie  


Hebben JIC’s (Joint Industry Committees) zoals het CIM nog een toekomst? En hoe ziet die er dan uit? Er werden tijdens het eerste trimester van het nieuwe jaar heel wat vragen gelanceerd binnen en...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier