Fr
Close

AGENCIES

Communicatie is de achilleshiel van de coronacrisis, door Jan Van der Cruysse en Jochem Goovaerts (RCA)

Zondag 26 April 2020

Vanuit het perspectief van crisiscommunicatie bevindt de coronacrisis zich op een kantelpunt. Van het onder controle proberen te krijgen van 'een incident' en de bijhorende maatregelen, naar werken aan een toekomstperspectief. Nadat de beleidsmakers de voorbije weken focusten op het beheersen van de crisis, richten ze nu voorzichtig de blik op de toekomst. Dat is positief - maar alleen op voorwaarde dat de communicatie helder, ondubbelzinnig en krachtdadig is. Alleen zo ontstaan vertrouwen en het essentiële draagvlak voor de beslissingen die de overheid neemt.
Met de heropening van de scholen staat de Nationale Veiligheidsraad opnieuw voor een gigantische uitdaging. Het is de eerste keer dat een beslissing genomen moet worden om een grote groep mensen samen de dag te laten doorbrengen.

Zonder enige zekerheid dat iedereen virusvrij is. Niemand van ons stelt zijn kinderen - en aldus zijn hele gezin - graag bloot aan onnodige risico's.
Daarom moet de overheid er in zijn communicatie deze keer boenk op zitten. Zonder dat politici of experten zich reppen om hun eigen interpretatie van de beslissing wereldkundig te maken, of te wijzen op wat anders had gekund of gemoeten. Er is geen tijd en ruimte voor verwarrende communicatie die de bevolking meer onduidelijkheid dan houvast geeft. Vertrouwen en draagvlak voor de aangekondigde maatregelen zijn immers essentieel voor de veilige heropstart van onze samenleving.

Wat duidelijk niet werkt, is eerst beslissen wat we gaan doen en vanaf wanneer, en pas vervolgens gaan nadenken over de modaliteiten. Of dat laatste overlaten aan plaatselijke gezagsdragers. Dat zagen we met het bezoek aan woonzorgcentra en de opening van DHZ-zaken. We hebben zonder twijfel inmiddels een punt bereikt waarbij we precies weten wat die modaliteiten zullen zijn. Wanneer die beslissingen ook worden uitgerold, we weten nu al dat scholen, winkels, hotels, sportclubs, restaurants of kappers op een bepaald moment zullen heropenen. Iedereen, in de bedrijfswereld en daarbuiten, is vragende partij voor een heropstart waarover crystal clear wordt gecommuniceerd.
Organiseer daarom de communicatie zoals die bij een herstructurering. Vooraf grondig voorbereid, met een helder uitgewerkt draaiboek en strikte aandacht voor de timing van de communicatie. Eerst en vooral de mogelijke stappen doorpraten. Rechtstreeks met specialisten rond gezondheid en virologie. Vervolgens aftoetsen met de logische stakeholders. Voor een school zijn dat bijvoorbeeld de koepels, schooldirecties, ouders, leerkrachten.  
Vervolgens kunnen we de principes toelichten. Voor elke beroepsactiviteit maken we duidelijk welke richtlijnen we gaan toepassen: afstand van elkaar, het beheersen van files bij de ingang of wachtende ouders aan de schoolpoort, het gebruik van sanitair, de manier en frequentie van ontsmetten, het aantal personen per vierkante meter. Koppel daaraan meteen een praktische gids die deze maatregelen concreet vertaalt naar plexiglas, mondmaskers, handschoenen en alcoholgel. Waarom geen forum of portaalsite waar best practices kunnen worden uitgewisseld? We moeten niet elke burgemeester, bioscoopuitbater en bankfiliaalhouder op dat vlak het slachtoffer maken van zijn eigen inspiratie.     

Neem pas hierna beslissingen over de timing van de heropstart, over de manier waarop die maatregelen zullen worden gecontroleerd en gesanctioneerd. Licht toe met wie dat allemaal werd doorgesproken en waarom die maatregel (pas) nu komt. Kondig de heropstart niet aan met onmiddellijke ingang maar geef dat enkele dagen tijd. Geef iedereen rustig de kans om zich alvast voor te bereiden, zo voelt niemand zich in snelheid gepakt. En je haalt alvast die angel uit de communicatie.  

Maak duidelijke afspraken wie, wat aankondigt en toelicht, vermijd stoorzenders en maak die aanpak duidelijk aan de pers. De heropstart van onze samenleving mogen we niet hypothekeren door halfslachtige communicatie. Dat zou leiden tot een nieuwe piek in de curve, nog grotere druk op ons gezondheidsstelsel en onze economie nog dieper in het rood duwen.   

De maatregelen die de komende weken worden aangekondigd, vergen een breed draagvlak. De vertrouwensbasis die daarvoor is vereist, brokkelt snel af bij communicatieve missers. Hopelijk worden lessen daaruit meegenomen in de communicatie rond de heropening van de scholen voor onze kinderen - ons kostbaarste goed.

Archief / AGENCIES